Privacyverklaring De Maretak/De online massagecoach

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf De maretak/online massagecoach bedoeld.

De Maretak

Sonja Scheerman

5 Rue de Regnevelle

70500 Bousseraucourt 

info@onlinemassagecoach

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. 

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Van wie verwerkt ik persoonsgegevens? 

Ik verwerk je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Ik verwerk je voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die je verstrekt bijvoorbeeld over lichamelijke klachten die noodzakelijk zijn voor onze diensten.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens?

Als je een programma wilt gaan volgen, heb ik je persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kan ik je op de juiste wijze inschrijven.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– het verwerken van je persoonsgegevens voor onze administratie

– het afhandelen van je betaling

– het verzenden van nieuwsberichten

– je te e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– je te informeren over wijzigingen 

Als je je opgeeft voor een programma, ontvang je na inschrijving een mail. Hierin informeren wij je over je inschrijving en de start van de cursus en anderszins. 

Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor externe promotie- of marketingdoeleinden.

Hoe lang bewaart Dansschool Hildansa/Yogapraktijk Hilyoga de persoonsgegevens?

Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Wij zijn als ondernemer wel wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Een aantal basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ik bewaar jouw gegevens voor de duur van de periode dat je bij ons een dans- of yogacursus volgt en voor de periode waarbij deze gegevens in de (nabije of verre) toekomst nog van pas zouden kunnen komen.

Serviceberichten bij online inschrijving voor een programma

Na het invullen van je gegevens en het akkoord gaan met jouw inschrijving en met onze Algemene Voorwaarden ontvang je een automatisch servicebericht. Eén bevestiging dat je inschrijving is verzonden. Vervolgens ontvang je nog één e-mail met een bevestiging van jouw inschrijving. Het is niet mogelijk je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Deze zijn noodzakelijk om je te informeren of je inschrijving voor een danscursus goed is verzonden en ontvangen.

Cookies 

De Maretak gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens.

Rechten foto’s

Het is niet toegestaan foto’s van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto’s op deze website zijn afkomstig van een (huis)fotograaf en/of door onszelf gemaakt. 

Om hier zelf zicht op te kunnen houden en de privacy van anderen te kunnen respecteren, verzoeken we iedereen vriendelijk doch dringend zelf geen foto’s of filmpjes tijdens workshops te maken. 

Tijdens een les kan een fotograaf in opdracht van Dansschool Hildansa/Yogapraktijk Hilyoga foto’s maken. Als je niet gefotografeerd wilt worden en/of je foto niet (meer) op onze website wilt, respecteren we dat natuurlijk. Laat het ons dan gelijk weten. Dan houden we daar rekening mee en/of verwijderen wij je foto van onze website.

Inzage persoonsgegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen. Je kunt een verzoek sturen naar info@onlinemassagecoach.nl Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op jouw verzoek, maar binnen vier weken. Het is bij een online inschrijving voor een programma niet mogelijk ook online inzage te krijgen in de verwerking van je persoonsgegevens. Als je wilt weten welke gegevens je zelf aan mij hebt verstrekt, kun je navraag bij mij doen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@onlinemassagecoach.nl

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Maretak/onlinemassagecoach kun je terecht bij Sonja Scheerman info@onlinemassage.nl

Indien je geen prijs stelt op informatie over de programma’s of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kunt je dit aan ons doorgeven. Wij zullen dan reageren op jouw verzoek.

Wijziging privacyverklaring en disclaimer

Ik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De inhoud is met zorg samengesteld. Hoewel wij getracht hebben de juiste informatie aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie, dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Sonja Scheerman Bousseraucourt 1 oktober 2020

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf De maretak/onlinemassagecoach bedoeld.

De Maretak

Sonja Scheerman

5 Rue de Regnevelle

70500 Bousseraucourt 

info@onlinemassagecoach

Artikel 2 Voorwaarden deelname online yoga en massage programma’s. die ik samenvat tot [programma’s]

2.1 Alle online programma’s van De Maretak zijn bedoeld voor mensen die interesse hebben in Massage, Yoga en ontspanning in het algemeen. De lessen worden in diverse vormen aangeboden en kunnen voor andere yogadocenten en masseurs een inspiratie zijn.

2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je je chakra’s, meridianen of je dosha’s in balans kunt brengen. Zelf moet je naast het volgen van de online lessen tijdens het programma tijd reserveren voor evt. tips en opdrachten die je kunt doen.

Ik kan niet garanderen dat het voor jou een goede balans geeft voor je lichaam en geest. Het is afhankelijk van je betrokkenheid bij het programma en je deelname in de besloten facebookgroep. 

Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten krijgt om te zorgen dat je een aantal relaxte en inspirerende weken tegemoet gaat. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website, www.onlinemassagecoach.nl 

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan de programma’s is geheel op eigen risico.

3.2 Bij lichamelijke of geestelijke klachten eerst overleggen met de (huis)arts of je mag deelnemen aan deze programma’s

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website, www.onlinemassagecoach.nl . Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW.

4.2 Betaling is in een keer

4.4 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s.

4.5 Mocht het zijn dat je door een belangrijke reden niet mee kunt doen aan het programma in deze periode dan kan dit altijd nog later gedaan worden. De video’s blijven staan.

4.6 Veertien, (14) dagen na datum overeenkomst is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Artikel 5 Gebruik materialen. (werkboek, video’s en mailtjes)

5.1 De teksten van het werkboek, video’s van het programma en de mailtjes zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

www.onlinemassagecoach.nl Sonja Scheerman, 1 okt 2020.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid voor lichamelijke blessures, angstaanvallen etc. is uitgesloten. 8.2 In geval van lichamelijke of geestelijke klachten verwijs ik altijd eerst naar een arts die toestemming geeft of je mijn programma’s mag volgen. Wij zijn geen artsen, wel lichtwerkers.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen de Maretak en de consument in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument. De Maretak houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement midden Nederland.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

www.onlinemassagecoach.nl Sonja Scheerman 1oktober 2020.

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Warme groet Sonja

Maretak

Massage en yoga online